Ouderraad

De Apollo heeft een actieve ouderraad die 5 à 6 keer per jaar vergadert. De Ouderraad is net als de leerlingenraad (die dit jaar opgericht wordt) en de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen de school. In de Ouderraad bespreken ouders met een afvaardiging van de schoolleiding en het personeel organisatorische en inhoudelijke zaken. Leden organiseren samen met de school een tot meerdere thema-avonden voor de ouders/verzorgers van de school. De Ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen door:

  • mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school.
  • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de MR(deelraad).
  • de school advies te geven (gevraagd of ongevraagd).
  • onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen (drugs, social media en het schoolbeleid).
  • mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen .
  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat, zoals sport- en culturele activiteiten, studiereizen en schoolfeesten.

Het e-mailadres van de ouderraad is ouderraad@deapollo.nl

Leden ouderraad:

mevr. Sabah Daoudi, voorzitter

mevr. Astrid Prins, tevens MR lid

dhr.   Roy Maes

mevr. Miranda Sloot
mevr. Sabah Daoudi
mevr. Angele Meulen
mevr. Shirli Rachmani
mevr. Heske Scheepstra
mevr. Tessy Treffers
mevr. Dana Wassenaar