Absentie en Verlof

Procedure eerste absentiemelding

  • Ouders dienen leerlingen op de eerste dag van verzuim voor 8.30 uur telefonisch ziek/de reden van verzuim te melden (020-6448357)
  • Ziekmeldingen of andere te laat meldingen worden in Magister geregistreerd door de verzuim medewerker (conciërge, receptioniste, administratief medewerker) die de melding binnenkrijgt.
  • In principe dienen dokters- en tandartsafspraken buiten de lestijd worden gemaakt. Indien leerlingen tijdens de lesdag toch moeten verzuimen vanwege bezoek aan dokter of tandarts, dient vooraf een verzuimbriefje van ouders getoond te worden aan de verzuimmedewerker. Wanneer ouders hun kind telefonisch afmelden, wordt tevens verzocht een briefje in te leveren.
  • Indien een leerling zich tijdens de lesdag op school ziek wil melden, moet dit via de leerjaarcoördinator. Als de leerjaarcoördinator van mening is dat de leerling ziek gemeld kan worden, worden de ouders door de receptie Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, moet de leerling op school blijven. De leerling moet onder toezicht zijn van een medewerker in de time out ruimte of een andere plek in de school.

 

Procedure dagelijkse controle absentie

Tijdens het 2e uur loopt een verzuimmedewerker een rondje langs de klassen om de absenten op te nemen.

Wanneer tijdens deze ronde blijkt dat leerlingen afwezig zijn zonder bericht van de ouders, wordt hierover door de receptie naar huis gebeld. Ook maken wij gebruik van de sms-service van Magister. Wanneer een leerling te laat komt of ongeoorloofd afwezig is ontvangen de ouders/verzorgers een sms bericht. Via deze weg vertrouwen wij erop dat we gezamenlijk preventief kunnen optreden bij mogelijke uitval.

 

Verlof

Formulieren om verlof aan te vragen zijn bij de receptie aanwezig en komen op de website te staan.

De leerplichtwet (art. 11) geeft aan dat er verschillende gronden zijn waarop sprake kan zijn van vrijstelling van geregeld schoolbezoek.

Een leerling kan onder meer toestemming voor verlof krijgen wanneer hij/zij:
1. Verhinderd is vanwege vervulling van plichten die voortvloeien uit levensovertuiging of godsdienst (art. 11e).
2. Vanwege het beroep van zijn of haar ouders of verzorgers slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan worden gegaan (art.11f).
3. Door andere gewichtige omstandigheden verhinderd is de school te bezoeken (art.11g).

  1. 1. In het eerste geval dient de directeur uiterlijk twee dagen voor de verhindering hiervan in kennis te zijn gesteld.
  2. 2. In het tweede geval kan de directeur één maal per jaar toestemming geven voor afwezigheid, wanneer de verhindering niet meer dan tien dagen betreft en het verlof niet plaats vindt in de eerste twee weken van het schooljaar. Dit verlof kan echter alleen wanneer het beroep van de ouder of verzorger het onmogelijk maakt in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. (art.13a)
  3. 3. In het derde geval dienen de ouders of verzorgers van de leerplichtige leerling toestemming te hebben van de directeur van de school. Wanneer zij hebben nagelaten toestemming te vragen kan dit, wanneer de directeur binnen twee dagen de reden van verlof wordt meegedeeld, alsnog worden goedgekeurd.

 

Echter, wanneer voor dezelfde leerling meer dan tien dagen per schooljaar verlof wordt aangevraagd, beslist hierover – na overleg met de directeur van de school, de leerplichtambtenaar van de gemeente c.q. het stadsdeel.