Schoolkosten

Jaarlijks ontvangt De Apollo overheidsbekostiging voor het organiseren van ons onderwijs. Deze financiering is echter niet toereikend om alle schoolkosten te dekken.

Daarom vragen wij van u een vrijwillige financiële bijdrage voor algemene schoolkosten, extra leermiddelen en excursies.De hoogte van de bijdrage 2017-2018 heeft de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

Aan de achterzijde van deze brief vindt u de tabel met de bestemming van de bedragen per jaar laag.Het is belangrijk dat uw kind van deze activiteit of voorziening gebruik kan maken.

Stichting ZAAM, waar De Apollo deel van uitmaakt, volgt de gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Zoals de gedragscode voorschrijft is er een regeling restitutie en kwijtschelding.

link naar meer informatie en formulier