Schoolkosten

Jaarlijks ontvangt De Apollo overheidsbekostiging voor het organiseren van ons onderwijs. Deze financiering is echter niet toereikend om alle schoolkosten te dekken.

Daarom vragen wij aan ouders een vrijwillige financiële bijdrage voor algemene schoolkosten, extra leermiddelen en excursies. De hoogte van de bijdrage 2023-2024 heeft de instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

In de schoolgids staat meer informatie over de schoolkosten en is een tabel opgenomen met de bestemming van de bedragen per leerjaar. Het is belangrijk dat leerlingen van deze activiteiten en voorzieningen gebruik kunnen maken, voor zowel hun cognitieve als sociaal-emotionele ontwikkeling.

De bedragen uit de schoolgids voor 2023-2024 zijn:

Klas: 1
vmbo/havo
2
vmbo/havo
 3
vmbo
4
vmbo
3
havo
4
havo
5
havo
Vrijwillige ouderbijdrage voor:
kluisje, vieringen, dagexcursies, mentoruitje, cultuurkaart, sportdagen,
algemene middelen*
 €       150,00  €       150,00  €  150,00  €  150,00  €  150,00  €  150,00  €  150,00
Ouderbijdrage voor:
Eéndaagse schoolreis  €          55,00  €    55,00  €    55,00  €    55,00
Meerdaagse schoolreis  €       165,00  €  425,00  €  425,00
totale kosten per schooljaar:  €       315,00  €       205,00  €  575,00  €  205,00  €  205,00  €  575,00  €  205,00

Stichting ZAAM, waar De Apollo deel van uitmaakt, volgt de gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs. Zoals de gedragscode voorschrijft is er een regeling restitutie en kwijtschelding.