Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) of Deelraad van de Apollo is een orgaan waarbinnen gekozen vertegenwoordigers vanuit de oudergeleding en de personeelsgeleding meedenken over het beleid en de organisatie van de school. De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken aan de hand van een vooraf opgestelde agenda over voorgenomen besluiten. Afhankelijk van het onderwerp van gesprek heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Wat er wordt besproken tijdens MR-vergaderingen is in te zien voor ouders van leerlingen en voor het personeel.

Leden oudergeleding deelraad: Jemuël J. Wilkes, Astrid Prins

Leden personeelsgeleding deelraad: Jeroen Samwel (voorzitter), Tom Hendriks (secretaris)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komt één keer per zes weken samen met het bestuur van ZAAM.