Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) of deelraad van de Apollo is een orgaan waarbinnen gekozen vertegenwoordigers vanuit de oudergeleding en de personeelsgeleding meepraten over het beleid en de organisatie van de school. De MR vergadert gemiddeld eens per zes weken aan de hand van een vooraf opgestelde agenda over voorgenomen besluiten. Afhankelijk van het onderwerp van gesprek heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Wat er wordt besproken tijdens MR vergaderingen is in te zien voor ouders van leerlingen en voor het personeel.

Leden oudergeleding deelraad: Rudi van Hal, Olga de Vos

Leden personeelsgeleding deelraad: Cees de Bruin (voorzitter), Chris Wakker (secretaris)

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) komt één keer per zes weken samen met het bestuur van ZAAM.

Lid oudergeleding GMR: Jan Erik Burger