Zorg en Begeleiding

Op De Apollo staat de leerling niet alleen. Wij vinden het belangrijk dat een leerling zich prettig voelt en goede prestaties kan leveren. Een goede leerlingbegeleiding speelt daarbij een belangrijke rol.

Het zorgteam houdt zich bezig met de begeleiding van leerlingen. Wanneer u vragen hebt of met een van hen een afspraak wilt maken, is dat altijd mogelijk via de administratie. U vindt achterin deze schoolgids een overzicht van alle medewerkers met hun functie. Via e-mail kunt u contact maken met de mentor of klassencoach van uw kind. Ouders kunnen vakdocenten spreken op de tafeltjesavonden, wanneer u buiten dit moment een vraag heeft aan een vakdocent, kunt u deze via de mentor stellen.

Link naar het schoolondersteuningsplan

 

Mentor en schaduwmentor

Iedere klas heeft een vaste mentor die de speciale zorg voor die groep heeft.

De mentor let op de studieresultaten, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling, het sociale functioneren en het welbevinden van zijn of haar leerlingen. De mentor is voor ouders of verzorgers de persoon met wie zij informatie kunnen uitwisselen. Ouders of verzorgers kunnen altijd binnen kantoortijd contact opnemen met de school om een afspraak te maken met de mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders.

Een aantal klassen heeft een schaduwmentor, vooral als een mentor niet volledig werkt. De schaduwmentor is op de dagen dat de mentor niet werkt, het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.

 

Zorgcoördinator

Alle leerlingenzorg op De Apollo wordt gecoördineerd door de zorgcoördinator. Zij ‘bewaakt’ de leerlingenzorg. De zorgcoördinator onderhoudt contacten met leerlingen, ouders, leden van het zorgteam en externe hulpverleners. Zij is via de mail en telefonisch bereikbaar.

 

Klassencoach

Op De Apollo worden de begeleiders passend onderwijs ingezet als klassencoach. De BPO is naast de mentor de begeleider van de klas. Zij doet observaties in de klas, ondersteunt de mentor bij het opstellen van het ontwikkelingsperspectief, het OPP, begeleidt de klas als geheel, maar ook individuele leerlingen. De BPO coacht ook de vakdocenten om zo tot de juiste begeleiding van de leerlingen te komen.

 

Ouder en kind adviseur, OKA

Met ingang van 1 januari 2015 hebben alle Amsterdamse VO-scholen een ouder- en kindadviseur (OKA). De OKA van de Apollo hoort bij het ouder en kind team Amsterdam Zuid. De OKA ondersteunt leerlingen en ouders die moeite hebben met het functioneren op of buiten de school. Hij adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde expertise de school in of verwijst zo nodig door naar een deskundige. De OKA werkt in opdracht van de gemeente en is drie dagen per week op de school aanwezig. De OKA is onafhankelijk, maakt geen deel uit van het schoolteam en registreert in een eigen digitaal systeem. Er is altijd overleg met ouders en jongeren over terugkoppeling naar school.

De OKA stimuleert een goede samenwerking en afstemming met school. Leidend is de behoefte van een jongere en het gezin. De OKA van de Apollo is de heer B. Heijnen.

 

Jeugdarts

De jeugdarts van De Apollo is Mevr. K. Ganzeboom. De jeugdarts hoort bij het ouder en kind team Amsterdam Zuid. Zij komt één keer per week, op maandag , op school en houdt zich voornamelijk bezig met de medische kant van de begeleiding van de leerlingen. Zij verwijst leerlingen door, wanneer verder medisch onderzoek nodig wordt geacht. Nieuwe leerlingen worden in de loop van het jaar opgeroepen voor een gesprek en onderzoek. Ouders kunnen altijd een gesprek met de schoolarts aanvragen.

 

Intern zorg overleg (IZO)

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden eerst in het intern zorgoverleg besproken, dit is een overleg tussen de leerjaarcoördinatoren, en de zorgcoördinator. Op aanvraag zal de ouderkind-adviseur aanschuiven om advies te geven over extra in te zetten hulpverlening. In dit overleg wordt bekeken of de leerling extra begeleiding nodig heeft.

 

Zorg Advies Team (ZAT)

De leerlingen, die naast onze eigen leerlingenzorg ook externe ondersteuning of zorg nodig hebben, worden aangemeld bij het ZAT. Zes keer per schooljaar is er overleg tussen degenen die op schoolniveau verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening: de zorgcoördinator (orthopedagoog), leerjaarcoördinator onderbouw en leerjaarcoördinator bovenbouw, directeur, de jeugdarts, de ouder- en kind adviseur (OKA), de klassencoaches en de leerplichtambtenaar. Ouders worden vooraf eenmalig om toestemming gevraagd voordat hun kind besproken wordt in het ZAT.