Examenreglement

Het examenreglement van de Apollo bestaat uit twee delen:

  • Een algemeen deel, dat geldt voor alle scholen van Stichting ZAAM;
  • Een schoolspecifiek deel met regelingen en afspraken die alleen gelden op onze school. Dit staat in het Programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor het schoolexamen, het herkansingsreglement en het examenprogramma per vak. In het examenprogramma per vak staan alle toetsen en opdrachten die meetellen voor het examen in dat vak. De cijferstructuur, inclusief de weging, komt overeen met de cijfers in Magister.

De schoolleiding stelt het PTA jaarlijks vast voor 1 oktober en reikt dit aan de leerlingen uit en brengt de ouders/verzorgers daarvan op de hoogte. De schoolleiding baseert het PTA op de wet, de overige bepalingen van het Ministerie en het Examenreglement van ZAAM Onderwijsgroep.

Het PTA voor 2020-2021 staat hieronder. Ouders hebben eerder het PTA via de mail ontvangen, echter, aan deze versie zijn een aantal aanpassingen gedaan. De versie hieronder is de definitieve versie. Deze is leidend in het examenreglement. Ouders ontvangen deze ook via de mail.

PTA vmbo-tl leerjaar 3, 2020-2021

PTA vmbo-tl leerjaar 4, 2020-2021

PTA havo leerjaar 4, 2020-2021

PTA 4T Nederlands rectificatie december 2020

Erratum PTA n.a.v. Covid